Stari turistični boni, katere ste prejeli 19.6.2020, so še vedno veljavni in jih še vedno lahko unovčite za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.
 

Turistični boni so podeljeni z namenom odprave posledic epidemije COVID-19 v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma
 

Turistični bon so prejele vse osebe, ki so imele 13.3.2020 prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sicer:
 • bon v vrednosti 200 eurov vsaka polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej)
 • bon v vrednosti 50 eurov vsaka mladoletna oseba (rojena po letu 2002)

 

Vnovčite ga lahko od 19. 6. 2020 do 30.6. 2022 (zadnja možna nočitev 29. – 30.6.2022) in sicer le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom.

Datum veljavnosti je bil 30.12.2021 podaljšan do 30.6.2022.

 

Turistični bon prejmete kot dobroimetje v informacijskem sistemu FURS - eDavki (v fizični obliki ne obstaja).

 

Uveljavite ga tako, da ponudnika storitev najprej seznanite, da boste za opravljeno storitev unovčili bon, ponudnik storitve vnese vaše podatke in znesek unovčenega bona v sistem eDavki, vi pa potrdite koriščenje bona s podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona (prejmete ga pri ponudniku storitev oziroma si ga prenesete iz portala FURS) ter predložitvijo kopije identifikacijskega dokumenta.

Vsi ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se že pri rezervaciji letovanja pozanimate o tem.

 

Znesek bona je deljiv in ga lahko unovčite za več  opravljeni storitev v večkratnem znesku.

 

Če turističnega bona ne unovčite do 30. junija 2022, ne morete zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne morete unovčiti kasneje.

 

Boni niso obdavčeni. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…).

 

Ponudnik storitve vam v primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se ponudnik storitve kaznuje za prekršek. Nadzorni organ, kamor lahko podate prijavo, je Tržni inšpektorat.

 

Turistični boni so prenosljivi in sicer med:

 • sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki)
 • zakonci, zunajzakonskimi partnerji
 • partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi (zveza dveh istospolnih partnerjev)
 • otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši


Prenosljiv je na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki ga dobite na >> spletnem portalu eDavki <<  (katerega podpiše upravičenec), pridobitelj pa ga mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. Bon je mogoče prenesti le enkrat (pridobitelj ga ne more prenesti naprej), in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.

Izpolnjeno in podpisano izjavo morate predložiti receptorju ob unovčitvi bona v turističnem objektu, kjer boste nočili oziroma unovčili bon.

 

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca.

Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik (npr. stari starši, sosedi, športni klub…), mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (prenesete ga lahko iz portala FURS), ki ga podpiše zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca.

 

Bon lahko unovčite pri ponudniku storitev na področju turizma, ki je poslovni subjekt, vpisan v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravlja dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

 • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča,
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami,
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča,
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas,
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

Bonov ni mogoče unovčiti pri posrednikih, kjer se letovanje sicer lahko rezervira (npr. turistične agencije, spletni portali – npr. Booking, Airbnb), temveč le pri ponudnikih storitev, kjer bo storitev nastanitve dejansko opravljena.
 

Upravičenci lahko stanje svojega turističnega bona spremljate na >> spletnem portalu eDavki << oziroma v mobilni aplikaciji eDavki:


Video z navodili za registracijo v mobilno aplikacijo eDavki - https://www.youtube.com/watch?v=4vQ7hzXYey4

 

Več informacij o mobilni aplikaciji eDavki dobite na > spletni strani FURS.

 

Video predstavitev Turistični boni FURS - https://www.youtube.com/watch?v=Qzh0G_Axyb0

 

Za dodatna vprašanja je vzpostavljen tudi posebni klicni center na številki 08 200 1005 (od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure). Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa za nujne primere preko elektronske pošte bon.info(at)gov.si.


Več informacij dobite na spletnem portali FURS in na www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2

Turistični boni so podeljeni z namenom odprave posledic epidemije COVID-19 v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma.
 

Turnistične bone lahko sprejemate ponudniki storitev na področju turizma, ki imate poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije in v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES in opravljate dejavnosti po Standardni klasifikaciji:

 • 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov
 • 55.201 – Počitniški domovi in letovišča
 • 55.202 – Turistične kmetije s sobami
 • 55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom
 • 55.204 – Planinski domovi in mladinska prenočišča
 • 55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
 • 55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
 

Bone lahko sprejemate od 19. 6. 2020 do 30. 6. 2022 (zadnja možna nočitev 29. – 30.6.2022) in sicer le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom (za druge storitve bona ne smete sprejeti). V primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev ne smete zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem primeru se vas lahko kaznuje za prekršek. Nadzorni organ je Tržni inšpektorat.

Datum veljavnosti je bil 30.12.2021 podaljšan do 30.6.2022.

 

Upravičenec vas je ob prijavi dolžan seznaniti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Podatke upravičenca in znesek boste vnesli v sistem eDavki, upravičenec pa bo potrdil koriščenje bona s svojim podpisom predpisanega obrazca Potrditev unovčitve bona (katerega mu zagotovite vi - lahko si ga prenesete iz portala FURS) ter predložitvijo kopije identifikacijskega dokumenta. Če skupaj letuje več oseb (npr. družina), vsi člani pisno potrdijo koriščenje bona na enem obrazcu.

Na računu za opravljeno storitev ni potrebno navesti tudi način plačila z boni, po DDV zakonodaji način plačila ni določen kot obvezen podatek na računu in ga ni treba navesti, lahko pa se ga navede.
 

Plačilo računa z bonom se šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne. Za namene davčnega potrjevanja računov gre v primeru plačila z bonom za plačilo z gotovino (je način plačila, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev), zato je tak račun predmet davčnega potrjevanja računov po Zakonu o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR. Pri tem ni pomembno, če je le del računa plačan z bonom, drug del pa npr. neposredno z nakazilom na TRR. Seveda pa mora ponudnik storitev v svojem knjigovodstvu ustrezno evidentirati unovčene bone, za katere bo prejel povračilo sredstev od FURS.  

Za davčne zavezance je za izdajo davčno potrjenih računov brezplačno na voljo tudi aplikacija MiniBlagajna. Lahko pa se izda račun iz vezane knjige računov, vendar je treba v takem primeru podatke iz tako izdanega računa posredovati v davčno potrjevanje (v aplikaciji MiniBlagajna) najpozneje do 10-tega v mesecu, ki sledi mesecu, ko je račun izdan. Pred začetkom izdajanja računov mora zavezanec vezano knjigo računov potrditi preko svojega uporabniškega računa na portalu eDavki. Pri unovčitvi bona se kot podatek o številki računa v prvi dve polji vpiše 0 (oznaka poslovnega prostora in oznaka elektronske naprave), v zadnje polje pa zaporedno številko iz VKR.

 

Potrditev unovčitve bona s strani upravičenca je podlaga za izplačilo vrednosti unovčenega bona, ki vam ga FURS izplača. Izjemoma bo FURS povračilo v vrednosti unovčenega bona izplačal upravičencu, ki bo opravljeno storitev ponudniku storitve plačal (založil), in sicer takrat, ko je pri ponudniku storitev onemogočen dostop do informacijskega sistema FURS (nima internetne povezave).
 

FURS izplača ponudniku storitve oziroma upravičencu sredstva v višini unovčenih bonov na njegov plačilni račun, vpisan v davčni register, v naslednjih rokih:

 • za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo izvrši do zadnjega dne v mesecu,
 • za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo izvrši do 15. dne v naslednjem mesecu.

Za dodatna vprašanja je vzpostavljen tudi posebni klicni center na številki 08 200 1005 (od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure). Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa za nujne primere preko elektronske pošte bon.info(at)gov.si.

 

Receptorski portal (namenjen unovčevanju turističnih bonov) se nahaja na spletni stran https://edavki.durs.si/ReceptionistPortal.

Spodaj si lahko prenesete podrobna uporabniška navodila in prezentacijo:
- Uporabniška navodila: Unovčevanje turističnih bonov (docx) (PDF kopija)
- Prezentacija: eDavki - unovčevanje turističnih bonov (pptx)

Na voljo je tudi nekaj video izobraževanj in sicer:

Informacije o turističnih bonih (izobraževanje za ponudnike)
https://www.youtube.com/watch?v=4vQ7hzXYey4


Kako uporabljati receptorski portal (izobraževanje za ponudnike)
https://www.youtube.com/watch?v=Qzh0G_Axyb0


1. del-Kreiranje uporabniškega računa
https://www.youtube.com/watch?v=doMsuzj7btE


2. del-Prijava in vnos podatkov
https://www.youtube.com/watch?v=9tOkilfcdqY


3. del-Popravki in storno
https://www.youtube.com/watch?v=9O3TaNzgryU


4.del-Iskalnik
https://www.youtube.com/watch?v=yLU6J2Lkk2M


Več informacij dobite na spletnem portali FURS in na www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2